Địa chỉ tiếp nhận phản ánh thông tin của Sở GDĐT Nam Định:

- Số điện thoại: 02283.640727

- Email thủ trưởng: caoxuanhung@gmail.com

- Email thanh tra Sở: thanhtra@namdinh.edu.vn