Thursday, 12/12/2019 - 19:12|
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh Sở GD&ĐT Tỉnh Nam Định: SĐT 02283.640727 ; Email thanhtra@namdinh.edu.vn; Email thủ trưởng: caoxuanhung@gmail.com
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT

I. Chức năng

      Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ (tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động) của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo phân công, phân cấp quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

II. Nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng cơ quan Sở, đơn vị có liên quan:

1.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các qui định đã ban hành.

1.2. Xây dựng và trình Giám đốc Sở quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng cơ quan Sở. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các qui định đã ban hành.

1.3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo phân cấp. Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế, xây dựng các văn bản hướng dẫn về nội dung tuyển dụng cho các đơn vị theo phân cấp; tổ chức tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trình Giám đốc hoặc cấp có thẩm quyền ra quyết định; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, tổ chức thực hiện văn bản đã ban hành.

1.4. Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý cơ quan Sở; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Sở; bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc diện Sở quản lý theo phân cấp trình Giám đốc Sở quyết định. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt

1.5. Giúp Giám đốc Sở quản lý việc chuyển, xếp ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức, chuyển ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc thẩm quyền theo phân cấp; Hướng dẫn và thực hiện các chế độ chính sách, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

1.6. Tham mưu để Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên; cử cán bộ, giáo viên đi học thạc sỹ, tiến sỹ, đi nước ngoài, quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức giáo dục An ninh – Quốc phòng theo phân cấp quản lý; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi quản lý số cán bộ thuộc đối tượng trên trong toàn ngành.

1.7. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức, luật Viên chức.

1.8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động, quy chế dân chủ của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật.

1.9. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của ngành, của cơ quan Sở; chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ gốc cán bộ; thực hiện bổ sung, kiện toàn, bảo mật hồ sơ theo quy định của Đảng và Nhà nước.

1.10. Thực hiện công tác thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự, hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành.

1.11. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục và đào tạo theo thẩm quyền quản lý.

1.12. Thẩm định các điều kiện để Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục trong tỉnh theo phân cấp quản lý.

2. Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị có liên quan:

2.1. Hướng dẫn chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trong toàn ngành; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

2.2. Giúp Giám đốc giải quyết, xử lý các sai phạm về công tác tổ chức cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2.3. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc chấp hành luật pháp và thực hiện các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức.

2.4. Tham gia với phòng KT&KĐCLGD trong công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục.

2.5. Giúp Giám đốc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

2.6. Đánh giá Công chức, viên chức theo Luật.

2.7. Tham gia thực hiện nhiệm vụ Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 14
Hôm nay : 1.927
Hôm qua : 2.570
Tháng 12 : 32.116
Quý 4 : 226.216
Năm 2019 : 1.979.458