Thursday, 21/06/2018 - 05:59|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Nam Định

  Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

  Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

  Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

  Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

  Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

  Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục

  Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

  Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

  Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

  Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

  Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

  Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

  Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

  Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

  Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)

  Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

  Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học