VP: V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2017
Nội dung chi tiết : Công văn 1055