SGDĐT: V/v Thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2017

V/v Thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2017
Nội dung chi tiết: Kế hoạch 1070