KTKĐ: V/v Xét công nhận TNTHCS năm học 2016-2017

V/v Xét công nhận TNTHCS năm học 2016-2017
Nội dung chi tiết: Công văn 395 + Phụ lục