GDTrH: V/v Tham dự tập huấn giáo viên về Phát triển kỹ năng - năng lực cơ bản cho học sinh

V/v Tham dự tập huấn giáo viên về Phát triển kỹ năng - năng lực cơ bản cho học sinh
Nội dung chi tiết:  Công văn 861