GDTrH: Thông báo thứ tự vòng phỏng vấn hội thi hùng biện Tiếng anh năm 2018

Sở GDĐT thông báo thứ tự vòng phỏng vấn hội thi hùng biện Tiếng anh năm 2018. Nội dung chi tiết như sau:
           Kính gửi: - Phòng GDĐT các huyện/thành phố;
                           - Các trường THPT trong tỉnh.
Sở GDĐT thông báo thứ tự vòng phỏng vấn hội thi hùng biện Tiếng anh năm 2018. 
                Nội dung chi tiết xem trong tập tin đính kèm: /uploads/files/news/2018/01/thu-tu-phong-van.zip