GDCN&TX: V/v Hướng dẫn tạm thời quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

V/v Hướng dẫn tạm thời quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Nội dung chi tiết: Công văn 1377