GDCN&GDTX: V/v Kiểm tra nắm tình hình đầu năm học 2017-2018

V/v Kiểm tra nắm tình hình đầu năm học 2017-2018
Nội dung chi tiết: Công văn 1292