CTTT: V/v Tổ chức Hội thao Fami Kid

V/v Tổ chức Hội thao Fami Kid
Nội dung chi tiết: Công văn 1337