CTTT: V/v Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học và triển khai thực hiện Mô hình "Tuyến đường an toàn giao thông" giai đoạn 2017-2020

V/v Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học và triển khai thực hiện Mô hình "Tuyến đường an toàn giao thông" giai đoạn 2017-2020
Nội dung chi tiết: Kế hoạch 1039