CÔNG ĐIỆN KHẨN V/v phòng chống cơn bão số 2

CÔNG ĐIỆN KHẨN V/v phòng chống cơn bão số 2
Nội dung chi tiết: Công văn 871