Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

05:12 ICT Thứ năm, 23/11/2017

Menu chính

Website các trường

Thành viên

Số: 228/PGDĐT V/v: tổ chức Olympic dành cho học sinh Trung học năm học 2017-2018

Số: 228/PGDĐT V/v: tổ chức Olympic dành cho học sinh Trung học năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH SỐ 213 TỔ CHỨC HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH LẦN THỨ VI - NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH LẦN THỨ VI - NĂM HỌC 2017-2018 Căn cứ Công văn số1217/KH-SGDĐT ngày 25/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh lần thứ VI năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh năm học 2017-2018 tới các trường tiểu học, THCS trong toàn huyện như sau:

Số: 212/PGDĐT V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

Số: 212/PGDĐT V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018

Sáng 02/10/2017 huyện Giao Thủy tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề: “Học tập, rèn luyện làm gương cho thế hệ sau”

Sáng 02/10/2017 huyện Giao Thủy tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề: “Học tập, rèn luyện làm gương cho thế hệ sau”

Số: 206/PGDĐT-GDTX V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Thực hiện công văn 1181/SGDĐT-GDCN&TX ngày 15/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với hội khuyến học địa phương báo cáo với UBND xã, thị trấn, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

Số 201a /PGDĐT-GDTX V/v xây dựng kế hoạch các Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2017 - 2018

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Thực hiện công văn số 1044/SGDĐT-CN&TX ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn) thực hiện những nội dung sau:

Trường THCS Giao Hương đón Đoàn công tác của UBND tỉnh về thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017

Trường THCS Giao Hương đón Đoàn công tác của UBND tỉnh về thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017

ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY LẦN THỨ II NĂM 2017

ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GIAO THỦY LẦN THỨ II NĂM 2017 (Ban hành theo Quyết định số 24 /QĐ-PGDĐT ngày 06 tháng 2 năm 2017)

Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi " Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Giao Thủy"

Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi " Sáng tác biểu trưng (logo) huyện Giao Thủy"

Số: 365/PGDĐT V/v đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. Để chuẩn hóa giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, để đảm bảo cho giáo viên khi có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đồng thời để đảm bảo các điều kiện công nhận hết tập sự cho giáo viên mới tuyển dụng năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo sao gửi Công văn số 1400/SGDĐT-TCCB ngày 04/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung sau:

Số: 288/PGDĐT-GDTX V/v triệu tập đại biểu dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

Kính gửi: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn); - Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện Kế hoạch 666/KH-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn), Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tham gia dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 như sau: 1. Thành phần: - Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã (thị trấn); - Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 2. Thời gian: Ngày 03/10/2016 khai mạc 7 giờ 30 phút (thứ 2). 3. Địa điểm: Tại trường Trung học cơ sở Bình Hòa (thuộc địa bàn xã Bình Hòa). Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bố trí cán bộ về dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, đúng thời gian và thành phần được triệu tập./. Nơi nhận: - Đ/c Trưởng Phòng (để báo cáo); - Như kính gửi (để thực hiện); - Lưu: GDTX, VT. TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) Mai Tiến Dũng

HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các trường học

HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các trường học

Số: 287/PGDĐT V/v tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Thực hiện công văn số 630/UBND-CTĐ ngày 12/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy về việc tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tới các trường nội dung sau:

Thông báo

Thông báo Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện. Phòng GD&ĐT Giao Thủy thông báo lịch họp hiệu trưởng toàn ngành để đánh giá công tác tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ tháng tiếp theo cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 10 năm 2016. 2. Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện 3. Địa điểm: Phòng GD&ĐT. Phòng GD&ĐT yêu cầu các đồng chí trong thành phần đi họp đúng thời gian và địa điểm quy định./. Trân trọng!

Số: 332/PGDĐT-CTTT V/v tổ chức thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

Số: 332/PGDĐT-CTTT V/v tổ chức thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh

CÔNG VĂN 316/PGDĐT-THHC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 7

CÔNG VĂN 316/PGDĐT-THHC PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 7

Số: 309/PGDĐT-CTHS V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017, công văn số 203/PGD&ĐT ngày 19/8/2016 của Phòng GD&ĐT, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/9/2016 của chủ tich UBND tỉnh Nam Định thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2016 -2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 – 2017 như sau:

Số: 308/PGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện công văn số 1219/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2016 - 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

CV Hướng dẫn xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

CV Hướng dẫn xét tặng NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

CÔNG VĂN 706/UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác thu ,chi các khoản của nhà trường năm học 2016-2017

Công văn số: 706/UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác thu ,chi các khoản của nhà trường năm học 2016-2017

SỐ: 298/ PGDĐT-THHC V/v tổ chức"ngày pháp luật" năm 2016

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong toàn huyện; Thực hiện Kế hoạch số 1270/ SGDĐT-VP ngày 30/9/2016 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục năm 2016, Phòng GD&ĐT triển khai đến các nhà trường thực hiện một số nội dung sau:

Huyện Giao Thủy khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 Với chủ đề: Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trên địa bàn huyện.

Huyện Giao Thủy khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 Với chủ đề: Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trên địa bàn huyện.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016 HUYỆN GIAO THỦY

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ÚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016 HUYỆN GIAO THỦY

CV 233/UBND-VP7 V/v Thu học phí và các khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2016-2017 Hộp thư đến x

CV 233/UBND-VP7 V/v Thu học phí và các khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2016-2017 Hộp thư đến x

Số: 277/PGDĐT-THHC V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2016-2017

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, hướng dẫn số 1153/SGDĐT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2016-2017 như sau:

Số: 276/PGDĐT V/v báo cáo thống kê đầu năm học 2016-2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện công văn số 1133/SGDĐT-KHTC ngày 8/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ báo cáo thông kê kỳ đầu năm, năm học 2016 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ GIAO LONG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ GIAO LONG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Số: 267 /PGDĐT-TV V/v thực hiện chính sách giáo dục đối với nhà giáo, học sinh khuyết tật.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện công văn số 1083/SGDĐT-KHTC ngày 30/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách giáo dục đối với nhà giáo, học sinh khuyết tật; để triển khai thực thực hiện chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, nhà giáo giảng dạy người khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện những nội dung sau:

Số: 266 /PGDĐT-TV V/v chấn chỉnh lạm thu đầu năm học 2016-2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Thực hiện công văn số 1076/SGDĐT ngày 29/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh lạm thu đầu năm học 2016-2017. Trong khi chờ quyết định của cấp có thẩm quyền, điều chỉnh các mức thu cho năm 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thông báo số 02 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 huyện Giao Thủy về việc thông báo thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển làm giáo viên năm học 2016-2017 và danh sách kèm theo

Thông báo số 02 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 huyện Giao Thủy về việc thông báo thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người dự tuyển làm giáo viên năm học 2016-2017 và danh sách kèm theo