Cơ cấu tổ chức

 

          Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo: “Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo”; cơ cấu tổ chức có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
         1. Văn phòng Sở
         2. Thanh tra Sở
         3. Phòng Tổ chức cán bộ
         4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 
         5. Phòng Chính trị,tư tưởng
         6. Phòng Giáo dục Mầm non
         7. Phòng Giáo dục Tiểu học
         8. Phòng Giáo dục Trung học
         9. Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên
         10. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục