Sunday, 18/04/2021 - 11:52|
Địa chỉ tiếp nhận phản ánh Sở GD&ĐT Tỉnh Nam Định: SĐT 02283.640727 ; Email thanhtra@namdinh.edu.vn; Email thủ trưởng: caoxuanhung@gmail.com
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

90 NĂM THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Phần thứ nhất

Khái quát quá trình thành lập và phát triển Công đoàn Việt Nam

 

Ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Người đặt cơ sở lý luận cho Công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công Hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức thanh niên cách mạnh đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng sản Đoàn, Người cũng đề ra việc “vô sản hóa”- đi vào các xí nghiệp hầm mỏ, đồn điền để vận động giáo dục công nhân vào tổ chức Công hội.

Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công Hội đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành Công hội đỏ cấp tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai). Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác vận động công nhân và tăng cường sức mạnh cho tổ chức Công hội Đỏ, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng quyết định triệu tập đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 18/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội. Đại hội thông qua các nhiệm vụ đấu tranh và Điều lệ tóm tắt, quyết định ra tờ báo Lao động. Đại hội đã bầu đồng chí  Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ.

Tiếp đó, các Tổng Công hội Đỏ ở miền Trung, miền Nam được thành lập từ năm 1930, Tổng Công hội Đỏ đã được hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam có  nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn:

  • Công hội Đỏ (1929-1935);
  • Nghiệp đoàn Ái hưu (1936-1939);
  • Công nhân phản đế (1939-1941);
  • Công nhân cứu quốc (1941-1945);
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1446-1961);
  • Tổng Công đoàn Việt Nam (1961-1988);
  • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1961 đến nay).

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929 , ngày họp Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam toàn quốc lần thứ V (tháng 11/1983) họp tại Thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

          Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” viết năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ  của Công hội Đỏ là “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc gia, giúp cho thế giới”.

Như một tất yếu của lịch sử, các tổ chức Công hội sơ khai ra đời, đặc biệt là tổ chức Công hội Đỏ do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập (1921) đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ 20, tạo một bước ngoặt to lớn trong lịch sử phong trào đấu tranh của công nhân, đó là chuyển sự đấu tranh từ tự phát sang đấu tranh tự giác, đã có những đóng góp quan trọng trong phong trào đấu tranh của công nhân thế giới. Bằng con đường “vô sản hóa”, nhiều tổ chức Công hội Đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng Công Hội Đỏ cấp tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai).

Sự ra đời của Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng phát triển và chỉ phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác”.

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã tổ chức 12 lần đại hội:

- Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ do Ban Chấp hành Trung ương lâm tời Đông Dương Cộng sản Đảng triệu tập vào ngày 28/7/1929, Đại hội bầu ra BCH lâm thời Tổng Công hội Đỏ do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên BCH Trung ương lâm thời Đông Dượng Cộng sản Đảng đứng đầu.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I: Họp từ ngày 01 đến 15/01/1951. Đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên làm Tổng Thư ký.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II: Họp từ ngày 23 đến 27/02/1961. Đại hội đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu lại làm Tổng Thư ký.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III: Họp từ ngày 11 đến 14/02/1974 tại Hà Nội. Đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch danh dự Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thuận làm Phó Chủ tịch và làm Tổng Thư ký.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV: Họp từ ngày 08 đến 11/5/1978 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.  Đồng chí Nguyễn Đức Thuận làm Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký.

-Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V: Họp từ ngày 16 đến 18/11/1983 tai Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch. Đồng chí Phạm Thế Duyệt làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Đại hội nhất trí lấy ngày 28/7/1929, Ngày Đại hội thành lập Công hội Đỏ Bắc kỳ làm Ngày thành lập Công đoàn Việt nam.

Tháng 2/1987, đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Dương Xuân An được bầu làm Tổng Thư ký.

-Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI: Họp từ ngày 17 đến 20/11/1988 tại Hà Nội. Đại hội quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII: Họp từ ngày 09 đến 12/5/1993họp tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII: Họp từ ngày 03 đến 06/11/1988họp tại Hà Nội. Đồng chí Cù Thị Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX: Họp từ ngày 10 đến 13/10/2003họp tại Hà Nội. Đồng chí Cù Thị Hậu,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch.

Đến tháng 12/2006  Đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X: Họp từ ngày 03 đến 05/11/2008họp tại Hà Nội. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH Trung ương được bầu lại làm Chủ tịch.

- Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI: Họp từ ngày 27 đến 30/7/2013họp tại Hà Nội. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên BCH Trung ương được bầu lại làm Chủ tịch.

Đến ngày14/4/2016, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đại hi Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Họp từ ngày 24 đến 26/9/2018 họp tại Hà Nội. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương được bầu lại làm Chủ tịch.

Mục tiêu của Đại hội lần thứ XII: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam đánh dấu một bước sự đổi mới trong tổ chức và hoạt động Công đoàn nhằm động viên công nhân lao động cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Phần thứ hai

Khái quát quá trình thành lập và phát triển Công đoàn tỉnh Nam Định

 

Cùng với công nhân cả nước, đội ngũ công nhân Nam Định được hình thành cùng với quá trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Thấy được Nam Định có điều kiện tự nhiên phong phú, nguồn lao động xã hội dồi dào, năm 1883 sau khi đã chiếm xong tỉnh Nam Định, thực dân Pháp đã tiến hành khai thác thuộc địa hòng vơ vét của cải, bóc lột nhân công để làm giàu cho chính quốc và phục vụ cuộc sống xa xỉ của bộ mày thống trị ở địa phương. Cùng với chính sách bần cùng hóa người lao động, thực dân Pháp tiến hành xây dựng một nền công nghiệp thuộc địa trên phạm vi toàn tỉnh. Thực dân Pháp đã xây dựng nhà máy Tơ (năm 1908) có khoảng 200 công nhân, năm 1894 xây dựng nhà máy Rượu có khoảng 150 công nhân, Nhà máy chai, năm 1900 nhà máy Sợi Nam Định ra đời khoảng 100 công nhân, đến năm 1940 đã lên tới 14.400 công nhân. Nhà máy Chiếu xây dựng năm 1937 ở Bến Củi, với số công nhân khoảng 100 người. Nhà máy Đèn xây dựng năm 1925, nhà máy Nước xây dựng năm 1929 với số công nhân trên dưới 50 người....

Ngay từ khi mới ra đời, đội ngũ công nhân trong tỉnh đã bắt đầu tiến hành những cuộc đấu tranh dưới nhiều hình thức phong phú từ thấp đến cao chống bọn tư bản. Bước sang năm 1925 khi Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do đồng chí Nguyễn Ái Quôc thành lập. Báo “Thanh niên” và cuốn “Đường Kách mệnh” bí mật lưu truyền về nước đã thức tỉnh tinh thần yêu nước, gây ý thức căm thù đế quốc trong nhân dân, trước hết là tầng lớp trí thức và công nhân. Do ảnh hưởng của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, phong trào đấu tranh của đội ngũ công nhân tỉnh nhà khá rầm rộ. Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929 ở thành phố Nam Định nổ ra 3 cuộc bãi công của công nhân:

- Bãi công của công nhân nhà máy Sợi ngày 25/11/1928;

- Bãi công ca toàn thể phu xe cao su Nam Định ngày 01/01/1929;

- Bãi công của công nhân nhà máy Sợi ngày 20/3/1929 đến ngày 29/3/1929.

Sự xuất hiện của tổ chức cộng sản, đặc biệt Đông dương Cộng sản Đảng ở Bắc kỳ (thành lập 6/1929) có ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Định. Ngay từ khi thành lập, Đông Dương Cộng sản Đảng có chủ trương nhanh chóng đưa các tổ chức quần chúng cách mạng vào tổ chức đó. Trách nhiệm trọng tâm của Đảng là tổ chức tất cả giai cấp vô sản vào Công hội, trước mắt cần tập trung vào các khu công nghiệp có sản nghiệp lớn để xây dựng Công hội, phải nhanh chóng khuyếchtrương tổ chức Công hội Đỏ. Thực hiện nghị quyết Trung ương, cuối tháng 6/1929, Đảng cử các đồng chí Nguyễn Đức Cảnh về xây dựng tổ chức Công hội ở hai tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh, đồng chí Trần Học Hải (Trần Văn Sửu) về xây dựng Công hội ở Nam Định. Sau khi gặp Tỉnh ủy, đồng chí Trần Học Hải gặp đồng chí Trần Văn Lan, Tỉnh ủy viên phụ trách công vận (đ/c Trần Văn Lan là công nhân thợ nguội xửng sợi Nhà máy Sợi Nam Định) để bàn bạc cụ thể. Sau gần 2 tuần vận động, tổ chức Công hội đỏ được xây dựng ở các nhà máy Sợi, máy Tơ, máy Rượu, máy Đèn...

Đầu tháng 7/1929 tại ngôi nhà lá làng Mỹ Trọng, ngoại thành Nam Định cuộc họp bí mật của đại biểu Công hội đỏ các nhà máy được tổ chức. Đồng chí Trần Văn Lan thông qua tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội, nhiệm vụ của hội viên, tiêu chuẩn kết nạp hội viên...Cuộc họp nhất trí bầu đồng chí Trần Văn Lan làm trưởng ban trị sự Tổng Công hội Nam Định. Ban trị sự Công hội Nam Định còn có đồng chí Nguyễn Như Đoan, Trần Văn Các. Ngày 27/7/1929, Ban trị sự cử đồng chí Trần Văn Các, Nguyễn Như Đoan đi dự Đại hội Đại biểu Tổng Công hội Bắc Kỳ lần thứ nhất khai mạc ngày 28/7/1929.Khoảng tháng 9/1929, đồng chí Trần Văn Lan chuyển đi nơi khác, Tổng Công hội tỉnh do đồng chí Khuất Duy Tiến, Tỉnh ủy viên trực tiếp phụ trách.

Tổng Công hội Nam Định ra đời là một yêu cầu bức thiết của phong trào công nhân trong tỉnh, là sản phẩm tất yếu của phong trào đấu tranh của công nhân chống chủ nghĩa tư bản. Sự ra đời Tổng Công hội Nam Định đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh nhà.Lần đầu tiên một tổ chức quần chúng mang tính giai cấp rõ rệt do Đảng lãnh đạo xuất hiện. Từ đây đội ngũ công nhân trong tỉnh đã có một tổ chức cách mạng của giai cấp mình, một tổ chức bênh vực cho quyền lợi công nhân, rèn luyện, giáo dục, giác ngộ công nhân đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Cùng với phong trào công nhân cả nước, phong trào công nhân Nam Định, dưới sự lãnh đạo của Đảng  Cộng sản Việt Nam phát triển trong từng giai đoạn: Phong trào công nhân, công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930-1945);  Đội ngũ Công nhân và tổ chức Công đoàn Nam Định trong thời kỳ xây xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và kháng chiến chống thực dân Pháp (9/1945-7/1954); Đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Nam Định phấn khởi thi đua lao động sản xuất, xây dựng CNXH góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1954-1975); Phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Nam Định những năm1976-1986; Phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn Nam Định trong sự nghiệp đổi mới 1986 đến nay.

 

Phần thứ ba

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

 

Năm 1951, tỉnh Nam Định có Ban vận động thành lập CĐGD do ông Hoàng Sinh Hương là Phó Trưởng Ty Giáo dục làm Trưởng ban. Tháng 2 năm 1952, tại cuộc họp bình dân học vụ cơ quan Ty Giáo dục Công đoàn Giáo dục Nam Định có hơn 20 cán bộ, nhân viên (3-4 người của Ty Giáo dục, mỗi huyện 1-2 người) xin gia nhập Công đoàn, Ban chấp hành lâm thời chỉ định, Trưởng Ban vận động thành lập CĐGD được cử làm chánh thư ký.

Tháng 10 năm 1952, Đại hội đại biểu CĐGD tỉnh Nam Định lần thứ nhất họp tại xã Hải Long (huyện Hải Hậu). Ra đời và phát triển giữa lúc cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp của dân tộc đang bước vào giai đoạn quyết liệt, cũng là lúc ngành GD triển khai cuộc cải cách GD lần thứ nhất, giáo viên lúc này có 2 lực lượng: giáo viên quốc lập mới ra trường công tác xa nhà, rất hăng hái nhiệt tình và giáo viên dân lập là người địa phương, số lượng đông, trình độ non yếu song có tinh thần cầu tiến. CĐGD tỉnh đã cùng lãnh đạo Sở GD chú trọng công tác giáo dục lòng yêu nước cho đoàn viên, động viên họ giữ vững niềm tin ở kháng chiến, vượt qua gian khổ hy sinh, thực hiện chủ trương chuyển hướng GD.

Từ năm 1954 đến 1958 CĐGD tỉnh thuộc CĐGD Liên khu III, sau đó giải thể, CĐGD tỉnh hoạt động dưới sự chỉ đạo của CĐGDVN và Liên hiệp CĐ tỉnh. Những năm đầu hòa bình lập lại ở miền Bắc, đời sống giáo viên rất khó khăn. Tổ chức CĐ đã bám sát với chuyên môn, dựa vào các địa phương góp phần chăm lo, cải thiện đời sống GV ở cơ sở như tổ chức khai hoang, trồng rau, cấy lúa (ở nông thôn), tổ chức cho đoàn viên nhận chần chăn, đan len (ở thành phố). Tuy rất nhiều khó khăn nhưng công đoàn đã cùng chuyên môn động viên được đông đảo GV tham gia phong trào “Bình dân học vụ” góp phần hoàn thành kế hoạch thanh toán nạn mù chữ vào cuối năm 1958. Những năm đầu thập kỷ 60 theo lời kêu gọi của Đảng, CĐCS đã động viên hàng trăm thầy cô giáo trẻ tỉnh nhà xung phong tình nguyện phục vụ sự nghiệp giáo dục ở vùng núi cao xa xôi của tổ quốc. Cũng vào thời điểm này các trường tập trung xây dựng nhà trường XHCN, giáo dục tỉnh nhà đã sớm phất cao cờ thi đua “Học tập trường Bắc Lý, thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, xây dựng nhà trường XHCN”. Mục tiêu giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài được đặt ra và thu được nhiều thành tựu. Đoàn học sinh giỏi Nam Định dự thi học sinh giỏi miền Bắc luôn đạt giải cao. Thành tích này được duy trì trong nhiều năm liên tục cho tới nay đã trở thành một nét đẹp trong truyền thống hiếu học và học giỏi của tỉnh Nam Định.

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1965-1975) tổ chức Công đoàn cùng nhà trường làm tốt công tác sơ tán trường lớp, giúp CB,GV,CNV giải quyết những khó khăn khi sơ tán, giúp các gia đình có người thân đi mặt trận hoặc bị tai nạn chiến tranh. Công đoàn đã động viên đội ngũ nhà giáo nêu cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”. Từ 1964-1969, các nhà giáo Nam Định cùng nhân dân địa phương đón nhận, nuôi dưỡng và dạy dỗ hàng trăm học sinh cấp 1, 2 là con em nhân dân tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh (lúc đó gọi là HS K8). Và cũng chính trong giai đoạn này có 304 nhà giáo Hà Nam Ninh tình nguyện vào Nam làm công tác giáo dục chiến trường B và hàng nghìn nhà giáo tình nguyện lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc.

 Mặc dù đất nước còn gặp rất nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đội ngũ nhà giáo, từng bước chuyển GV các cấp học vào biên chế: Năm 1965, chuyển GV cấp 2 vào biên chế Nhà nước, năm học 1968-1969 chuyển GV dân lập cấp 1 vào biên chế, năm học 1976-1978, đưa GV vỡ lòng vào cấp 1 nhằm chuẩn bị cho CCGD, theo hướng học 5 năm, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không còn lớp vỡ lòng. Điều đó đã tạo động lực cho đội ngũ yên tâm công tác, đồng thời cũng tạo điều kiện cho tổ chức CĐ trong ngành đẩy mạnh công cuộc vận động “Công đoàn 4 tốt”.

Trong thời kỳ đổi mới, công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động CĐ cũng có sự thay đổi: Năm 1993, CĐGD các huyện/ thành phố được bàn giao về CĐGD tỉnh quản lý, trong vòng 2 năm 1997-1998 có thêm 200 CĐ các trường MN được thành lập. Qua hai lần (năm 2000, tháng 7/2017), CĐGD các huyện/thành phố lại chuyển về LĐLĐ huyện/thành phố chỉ đạo và giải thể Công đoàn GD huyện, thành phố nhưng CĐGD tỉnh vẫn đảm bảo sự chỉ đạo hoạt động ngành nghề tại tất cả các CĐCS ở các cấp học MN, TH và THCS.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội 11 lần. Từ Đại hội đại biểu CĐGD tỉnh Nam Định lần thứ nhất (tháng 2 năm 1952), toàn tỉnh lúc đó có 2.403 giáo viên đến Đại hội lần thứ XII (ngày 28 tháng 12/2017) toàn ngành có 29.310 người (trong đó khối tực thuộc có 4.359 người, khối huyện, thành phố có 24.951 người).

Mục tiêu, phương hướng tổng quát của Đại hội XII Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh đề ra: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn giáo dục các cấp; trọng tâm là thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn các cấp trong ngành Giáo dục và Đào tạo ngày càng lớn mạnh; góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó tập trung phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và hai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”.

Tập trung trí tuệ và sức mạnh tập thể để đẩy mạnh 3 khâu đột phá:

1.Chăm lo thiết thực cho nhà giáo và lao động, phát triển lợi ích đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi đoàn viên, quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở công vụ cho CBNGLĐ; tập trung nâng cao hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện.

2. Tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động CĐGD các cấp, nâng tầm cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

3. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, nhà giáo và người lao động CBNGLĐ; vận động, hỗ trợ nhà giáo vận hành theo xu hướng đổi mới mạnh mẽ của ngành.

Chặng đường gần 70 năm, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh được nhận nhiều phần thưởng cao quý:

Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1997 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2006 và Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 2014

Được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua Xuất sắc năm 2011, 2012 và 2013 và 2017; tặng danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc” năm 2017.

Được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc năm 2015; tặng Bằng khen năm 2015 và 2016.

Được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ Thi đua Xuất sắc năm 2010, 2012 , 2013 và 2018

Được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ Thi đua Xuất sắc năm 2011.

Với những thành tích hoạt động CĐGD tỉnh đã góp phần vào thành tích chung của Công đoàn Việt nam trên chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển, mãi mãi xứng đáng với niềm tin của toàn thể cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc và với Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Ôn lại lịch sử Công đoàn Việt Nam 90 năm trên con đường lớn, cán bộ và đoàn viên Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh nhà luôn tự hào về tổ chức Công đoàn Việt Nam và càng tin tưởng sâu sắc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đồng hành của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ vững bước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước./.

 

 

 

Phạm Văn Quyến

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 1.526
Hôm qua : 4.245
Tháng 04 : 73.138
Quý 2 : 73.138
Năm 2021 : 375.848